ShipSpace - 132-01 Roosevelt Ave, Flushing, NY 11354 718-980-8899 7 days a week 10am - 7pm

找到我们

找到我们

地址: 第59大街 733号

纽约市布鲁克林  邮编:11220

驾驶指南: 第59大街在第8大道和第7大道之间。

电话: 718-280-1618

营业时间: 一周7天上午10点 – 下午7点

映射视图:

街道视图:

ShipSpace Flushing

132-01 Roosevelt ave

Flushing, NY 11354

718-980-8899